t50.jpg (3754 バイト)yb50.jpg (4023 バイト)

model model
V50 POINT YB50 POINT
V50  AT/SELL YB50 CDI
V90 70 POINT YB50 CDI R/L
V50 S/M YB-1
V50 S/M  AT/SELL YB150
V50 B/M  6V YB90 POINT
V50 B/M 12V type1 YB90 CDI
V50 B/M 12V type2 YB125 POINT
V50 B/M 12V  AT/SELL YB125 CDI
V80 S/M YD125
V80 S/M  AT/SELL
V80 B/M  6V V50T CDI
V80 B/M 12V type1 V50T CDI (OLD)
V80 B/M 12V type2 V80T  90T
V80 B/M 12V  AT/SELL V80T CDI (OLD)
V70 POINT  SELL/AT
V90 POINT  SELL/AT